PRUIM Gliwice S.A.

Władze spółki

Właścicielem Spółki Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. jest Gmina Gliwice - posiada 100 % akcji:

 • Prezes Zarządu - Waldemar Macyszyn
 • Dyrektor ds. Przygotowania i Realizacji Kontraktów Budowlanych 
  - Arkadiusz Kasper, (prokurent, prokura łączna)
 • Dyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych 
  - Eugeniusz Cieszowic, (prokurent, prokura łączna)
 • Dyrektor ds. Finansowych/Główny Księgowy 
  - Anna Sobieszek, (prokurent, prokura łączna)
 • Dyrektor ds. Logistyki
  - Jarosław Skiba

 

Rada Nadzorcza:

 • Przewodnicząca Rady – Marta Tartanus-Oryszczak
 • Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pawliszewski
 • Członek Rady – Janina Góral

Kompetencje władz Spółki

Kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej określa Statut Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna

 

Rada Nadzorcza

§ 24.

 1. Rada Nadzorcza liczy 3 (trzech) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi ) Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
 2. Rada Nadzorcza powoływane i odwoływane jest przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
 4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

§ 25.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 26.

1.       Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.       Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1)      powoływanie i odwoływania członków Zarządu Spółki,

2)      dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,

3)      wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego  Spółki,

4)      ustalanie wynagrodzenie członków Zarządu Spółki – od dnia uzyskania statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi),

5)      reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,

6)      zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7)      zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

8)      zatwierdzanie planu finansowego przygotowywanego przez Zarząd,

9)      wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, niezależnie od przyznanych w tym zakresie kompetencji Walnego Zgriomadzenia.

§ 27.

 1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
 3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.
 8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby – zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 28.

Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi.  Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

 1. Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat,
 2. Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stworzonego przez Spółkę, ani osobą, która była tym pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki.
 3. Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziałów w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
 4. Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitały zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
 5. Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunku handlowe ze Spółką lub podmiotami stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5 % (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
 6. Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
 7. Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 8. Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
 9. Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1 – 8 powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

 

Zarząd Spółki

§ 29.

 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa organ dokonujący wyboru członków Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu.
 5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

§ 30.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 31.

1.       Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:

a.       zaniedbanie, które naraziło spółkę na szkody,

b.      podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,

c.       powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie,

d.      uzyskanie ujemnego wyniku finansowego spółki przez okres powyżej 6 (sześciu) miesięcy,

e.      nie uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy,

f.        niewykonywanie uchwał Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji oraz Walnego Zgromadzenia Spółki,

g.       naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu spółki.

 

2.       Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej przez niego umowy o pracę.

3.       Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.

4.       Członek Zarządu nie może być bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

5.       Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.

§ 32.

 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki  nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.
 4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie uchylonych im pełnomocnictw.

§ 33.

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

 1. Prezes Zarządu – jednoosobowo,
 2. Dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
 3. Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Podmiot udostępniający informacje: PRUIM Gliwice S.A. Data stworzenia : 2012-12-06 23:41 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-06 23:41 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-27 14:43 Osoba modyfikująca : administrator